Seion Chapel

Message to Ken Hughes, Seion Chapel.

Capel Seion – Seion Chapel
Mae Capel Seion, sydd ynghanol Rowen ac a adeiladwyd yn 1841, yn un o
fannau addoli Drysau Cysegredig Conwy Wledig. Mae’n adeilad rhestredig
Gradd 2.
Yn y capel ceir arddangosfa ar dwf anghydffurfiaeth, a lluniau a disgrifiadau
o fywydau pobl leol yn nechrau’r 20fed ganrif.
 Mae’r capel ar agor i ymwelwyr bob dydd
 Cynhelir gwasanaethau Cymraeg bob trydydd Sul am 10.00 y bore
(oedfaon yng nghapeli Ty’n y Groes a Thalybont ar y Suliau eraill)
 Cynhelir gwasanaethau Saesneg gan eglwys Saesneg leol –
www.chapel.wales
 Cynhelir Ysgol Sul am 10.00 y bore ar y Sul olaf o’r mis
 Cynhelir clwb crefft yn y festri bob dydd Llun o 9.30 tan 11.30
 Mae’r capel yn un o’r atyniadau ar Daith Pererin Gogledd Cymru
 Mae’r capel yn fan casglu ar gyfer Banc Bwyd Conwy
Taflen Teithiau Cysegredig Conwy Wledig
e-bostiwch Dilys Phillips ar craflwyn@globalnet.co.uk am dyddiadau’r
gwasanaethau a rhagor o wybodaeth

Seion Chapel
Seion Chapel in the middle of Rowen, built in 1841, is one of the Rural Conwy
Sacred Doorways places of worship. The Chapel is a Grade 2 listed building
The Chapel contains an exhibition on the growth of Nonconformism, and
pictures and descriptions of the lives of the local community in the early 20th
century.
 The Chapel is open to visitors every day.
 Services in Welsh every third Sunday at 10am, alternating with Ty’n y
Groes and Talybont Chapels.
 Services in English, – www.chapel.wales
 Sunday School at 10am on the last Sunday of the month.
 Craft Club in the Chapel Vestry on Mondays, 9.30 to 11.30.
 Seion Chapel is on the North Wales Pilgrim’s Way

 The chapel is a collection point for donations of food for Conwy Food
Bank
Rural Conwy Sacred Trails Leaflet
Email Dilys Phillips at craflwyn@globalnet.co.uk for dates of services

Picture show Ken Hughes, Ty Capel.  Well done to Ken, who raised £700 in a collection towards Ty Gobaith Children’s Hospice, Ty’n y Groes to mark his 80th birthday in 2017.

Comments are closed.