Eisteddfod Genedlaethol National Eisteddfod 2019

 Eistgedfod Genedlaethol / National Eisteddfod 02/08 – 10/08/ 2019  https://eisteddfod.wales/2019-eisteddfod

Annwyl gyfaill,

Fel y gwyddoch, mae’r Eisteddfod Genedlaethol yn dod i Sir Conwy a thref Llanrwst yn 2019, ac y mae croeso mawr yn ei disgwyl.

Erbyn hyn sefydlwyd y pwyllgorau pwnc i gyd, ac y mae’r Pwyllgor Cyllid yn y broses o sefydlu pwyllgorau apêl ym mhob rhan o’r Sir i godi arian at y gronfa leol. Bydd y rheini yn gyfrifol am drefnu myrdd o weithgareddau cymunedol amrywiol i gyrraedd y nod o £320,000.

I’r perwyl hyn, mae cyfarfod wedi ei alw i’w gynnal yn Neuadd Goffa Tal-y-Bont am 7.30 o’r gloch ar nos Fercher 7 Chwefror, 2018. Diben y cyfarfod fydd sefydlu pwyllgor+au apêl ar gyfer ardaloedd Caerhun a Henryd.

Hyderwn y gallwn ddibynnu ar eich cefnogaeth er mwyn gwneud ein rhan yn lleol i sicrhau Eisteddfod Genedlaethol lwyddiannus yma yn Sir Conwy.

Diolch ymlaen llaw am eich cydweithrediad ac edrychwn ymlaen at eich gweld yn y cyfarfod.

Yn gywir iawn,

 

Dear friend,

As you know, the National Eisteddfod will be coming to Conwy County and the town of Llanrwst in 2019, and it will be very warmly welcomed.

The subject committees are in place, and the Finance Committee is currently establishing local appeal committees throughout the County to raise money for the local fund. They will be tasked with organising varied community fundraising events to attain the £320,000 target.

To this end, a meeting has been arranged to be held at Tal-y-Bont Memorial Hall at 7.30 pm on Wednesday 7th February 2018. The purpose of the meeting will be to establish a local appeal committees for Caerhun and Henryd areas

I sincerely hope that we can count on your support to play our local part in delivering a successful National Eisteddfod here in the County of Conwy.

Thank you in advance for your co-operation we look forward to seeing you at the meeting.

Yours faithfully

Goronwy Edwards

Manylion cyswllt / Contact details:

cllr.goronwy.edwards@conwy.gov.uk

Ffon/Tel 01492 593312

Ffon Symudol/Mobile 07740697364

Comments are closed